Jana Arimany en la cursa inclusiva

ONG, Fundació i Associació: En què es diferencien?

Al món actual, cada vegada són més les persones que s'interessen per participar en iniciatives socials i mediambientals. A l'hora d'escollir a quina organització donar suport, és important comprendre les diferències entre les diferents entitats sense ànim de lucre que hi ha, com ara les ONG, les fundacions i les associacions.

Què és una ONG?

Les ONG, o organitzacions no governamentals, són entitats sense ànim de lucre, privades i independents de l'administració pública que persegueixen fins d'interès social. Aquestes organitzacions es basen en la feina voluntària i les donacions per dur a terme projectes que busquen millorar la vida de les persones, defensar els drets humans i la protecció del medi ambient.

Va ser després de la Segona Guerra Mundial, el 1945, quan es va crear l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que vam trobar el primer esment de la sigla ONG. L'ONU, per primera vegada, va donar veu a unes entitats observadores a les seves assemblees, independents de l'administració del govern.

Actualment, les ONG juguen un paper crucial en la construcció duna societat més justa i equitativa, complementant la tasca del govern i el sector privat.

Característiques d'una ONG

 • Finalitat social: El seu objectiu principal és contribuir al benestar de la societat, no a l'obtenció de beneficis econòmics.
  Independència governamental: No estan controlades ni finançades pel govern, cosa que els atorga autonomia per actuar.
 • Estructura formal: compten amb una estructura organitzativa regida pels estatuts i l'Assemblea General. I pot estar formada per un nombre indefinit dindividus.
 • Transparència: Han de ser transparents en la gestió financera i rendir comptes als seus stakeholders.
 • Participació: Promouen la participació activa dels seus membres, voluntaris i beneficiaris a la presa de decisions. Cada membre té veu i vot en les decisions que es prenen diàriament.
 • Finançament: Obtenen els recursos a través de donacions, subvencions, quotes de membres, activitats de recaptació de fons i altres fonts no lucratives.

Exemple d'una ONG: Metges sense Fronteres

Metges sense Fronteres (MSF) és una organització no governamental fundada el 1971, dedicada a brindar atenció mèdica d'emergència a poblacions afectades per conflictes armats, epidèmies, desastres naturals i exclusió de l'atenció sanitària.

Present a més de 70 països, MSF desplega equips mèdics ràpidament en crisi, tractant ferits en guerres, controlant brots de malalties com ebola i còlera, i responent a desastres naturals.

A més, implementen projectes de salut a llarg termini, incloent-hi programes de nutrició i vacunació. Guiada per principis d'independència, neutralitat i imparcialitat, MSF finança les operacions principalment amb donacions privades, assegurant la seva autonomia. El 1999, va rebre el Premi Nobel de la Pau per la seva tasca humanitària.

Metges sense fronteres

Què és una Fundació?

Tal com descriu el Ministeri de Cultura espanyol, una fundació és una organització dotada de personalitat jurídica privada constituïda sense fi de lucre que per voluntat dels seus fundadors té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de fins d'interès general. Per gestionar el patrimoni, les fundacions compten amb una estructura jeràrquica per tal de complir els seus objectius.

És a dir, una fundació comporta en ella mateixa un patrimoni afecte, uns administradors i la consecució d'una finalitat social.

Característiques d'una Fundació

 • Finalitat social: Igual que les ONG, les fundacions persegueixen un fi social, no busquen lucre.
 • Patrimoni: Les fundacions es constitueixen a partir d'un patrimoni inicial aportat pels fundadors, d'un mínim de 30.000€ (tret de casos excepcionals que es pot veure reduït). Aquest patrimoni pot estar compost per béns de naturalesa diversa, com ara diners, immobles, obres d'art, etc.
 • Personalitat jurídica: Les fundacions són persones jurídiques amb plena capacitat d'obrar, cosa que significa que poden actuar de manera independent jurídicament.
 • Estructura formal: Compten amb una estructura organitzativa definida, composta per un òrgan anomenat patronat, del qual formen part un nombre de persones limitat designades pel/s fundador/s. Aquestes persones seran les que tinguen dret a vot per a prendre les decisions.
 • Transparència: Han de ser transparents en la gestió financera i rendir comptes als seus stakeholders.
 • Caràcter irrevocable: Les aportacions realitzades a la fundació pels fundadors són irrevocables, la qual cosa significa que no poden ser recuperades.
 • Finançament: Obtenen els seus recursos a través de donacions, subvencions, rendes del patrimoni o activitats de recaptació de fons. Poden disposar de beneficis fiscals, com ara l'exempció de determinats impostos.

Exemple d'una Fundació: Fundació Biodiversitat

La Fundació Biodiversidad és una organització espanyola dedicada a la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. Treballa en projectes que fomenten la protecció d'ecosistemes, espècies i recursos naturals, promovent la sostenibilitat i ús responsable del medi ambient.

La fundació finança iniciatives de recerca, restauració ecològica i educació ambiental, col·laborant amb entitats públiques i privades. A més, impulsa la creació de llocs de treball verds i el desenvolupament rural sostenible. La tasca és crucial per mitigar el canvi climàtic i preservar la riquesa biològica d'Espanya.

Fundació Biodiversitat

Què és una Associació?

Una associació és un agrupament voluntari de mínim tres persones que s'uneixen per perseguir un fi comú d'interès general o específic, sense ànim de lucre. Es caracteritza pel caràcter lliure i democràtic, on tots els membres tenen els mateixos drets i obligacions, són horitzontals. Les associacions poden tenir diferents àmbits dactuació, des de culturals i educatius fins a esportius o socials. És a dir, la fi no és necessàriament d'interès social, per exemple una associació de veïns. Quan les associacions demostren que sí que tenen un interès clarament social, igual que les fundacions, podran disposar d'incentius fiscals.
Característiques d'una Associació

 • Finalitat social: Les associacions han de tenir una finalitat clara i definida als estatuts, que sigui d'interès general o no, i que no persegueixi el lucre personal dels seus membres.
 • Patrimoni: Les associacions poden tenir un patrimoni propi, compost per béns i drets, que s'utilitza per al compliment dels seus fins.
 • Estructura formal: Les associacions es regeixen per uns estatuts que estableixen les normes de funcionament i organització. Els òrgans participants són els òrgans de govern (o l'assemblea de socis) i els òrgans de representació, anomenats per l'assemblea.
 • Personalitat jurídica: Les associacions poden tenir personalitat jurídica pròpia, cosa que els permet actuar com a subjectes de dret i obligacions.
 • Finançament: Les associacions poden obtenir finançament a través de diferents fonts, com ara les quotes dels seus membres, les subvencions públiques, les donacions privades o la realització d'activitats econòmiques.

Exemple d'una Associació: Capaç i Vàlida

Capaç i Vàlida som una organització sense ànim de lucre fundada el 2019 per Jana Arimany i Gerard Soler, formada per joves amb discapacitat o connectats a ella. El seu objectiu és fomentar una societat inclusiva que valori la diversitat com a font de riquesa. A l'associació treballem en projectes que busquen donar visibilitat a la discapacitat, conscienciar sobre la importància d'un món més just i millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. A més, col·laborem en projectes de cooperació internacional a països en desenvolupament i realitzem Jornades Inclusives i Singulars en escoles i empreses. Capaç i Vàlida compta amb un grup de voluntaris que donen suport a les seves diverses iniciatives, tots units pel desig de contribuir a un món sense barreres per a les persones amb discapacitat, del qual ens encantaria que en formessis part.

Si els nostres valors i visió ressonen en tu i t'agradaria saber més dels nostres projectes socials, com ara l'evolució d'un sistema d'aigua corrent a l'escola per a persones amb discapacitat, Nalondo School, a Kenya, us animem a apuntar-vos a la nostra newsletter :)

En resum, aquestes són les diferències entre una ONG, una Fundació i una Associació

Les organitzacions no governamentals (ONG), les fundacions i les associacions són entitats del tercer sector, però tenen diferències clau. Les ONG són entitats no governamentals que funcionen sota un estatut d'associats i estan orientades a fins no lucratius, abastant una àmplia gamma d'activitats socials, ambientals i de drets humans. Les fundacions, per altra banda, es caracteritzen per ser un patrimoni adscrit a un fi concret; és a dir, estan basades en l'assignació de béns per assolir objectius específics. Finalment, les associacions són conjunts de persones amb interessos comuns que s'uneixen per assolir objectius compartits sense ànim de lucre, promovent activitats culturals, esportives, educatives, entre d'altres. Cada tipus d'entitat es distingeix per la seva estructura, objectius i la manera com manegen els seus recursos i s'organitzen internament.


beneficios de contratar personas con discapacidad

Contractar persones amb discapacitat: Quins són els beneficis fiscals per a les empreses?

En un món que es mou cap a la construcció de societats més justes i inclusives, les empreses tenen un paper fonamental per exercir. La contractació de persones amb discapacitat no només és un acte de responsabilitat social, sinó que també aporta nombrosos beneficis a les organitzacions que l'implementen com a part de la seva cultura i estratègia.

beneficis de contractar persones amb discapacitat

Més enllà dels beneficis fiscals per a les empreses

Les empreses, com a actors rellevants a la societat, tenen la responsabilitat de promoure la igualtat d'oportunitats i la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, tal com s'hauria de veure reflectit a la seva Política d'Igualtat, Diversitat i Inclusió i Responsabilitat Social Corporativa (RSC ). Això no només es tradueix en un deure ètic o legal, sinó que també representa una oportunitat per millorar la competitivitat de les empreses i contribuir al desenvolupament sostenible.

Promoure la igualtat i un entorn laboral inclusiu

Segons l'Organització Internacional del Treball (OIT), les persones amb discapacitat representen un 7% de la població mundial, cosa que significa un potencial enorme de talent. La inclusió d'aquest col·lectiu al mercat laboral no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que també enriqueix les empreses amb noves perspectives, habilitats i experiències, fomentant un entorn de sensibilització i respecte cap a la diversitat.

beneficis de contractar persones amb discapacitat

Contractació de treballadors amb discapacitat a Espanya

A Espanya, hi ha una sèrie d'ajuts, subvencions i incentius fiscals per a les empreses que decideixen contractar persones amb discapacitat. Encara que, al marge de la contractació voluntària, hi ha també certes obligacions establertes segons la Llei General de Discapacitat (LGD)

Vegem quins són els beneficis i obligacions de les empreses:

Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat a Espanya

Bonificacions a la Seguretat Social

Actualment, hi ha diferents bonificacions i reduccions a la contractació de persones amb capacitat a Espanya. Aquestes bonificacions varien segons el tipus de contracte, el grau de discapacitat i ledat de la persona contractada.

Els contractes de durada indefinida se'ls aplica, mentre duri la relació contractual, una bonificació anual entre 4.500 i 5.700 euros, segons el gènere i l'edat del treballador. Pel que fa a les persones amb discapacitat severa (persones amb una discapacitat mental almenys del 33%, o discapacitat física o sensorial superior al 65%), corresponen també segons el gènere i l'edat, entre 5.100€ i 6.300€ anuals.

Hi ha també bonificacions que apliquen als col·lectius següents:

● La contractació de persones amb discapacitat intel·lectual límit.
● La contractació temporal de persones amb discapacitat.
● Els contractes formatius subscrits amb persones d'aquest col·lectiu.
● La contractació a través d'un Centre Especial d'Ocupació (amb una bonificació del 100% de les quotes empresarials).
● La conversió de contractes temporals, en pràctiques o en formació.
● La contractació d'una persona amb discapacitat aturada en qualitat de substitució.

Deduccions a l'Impost de Societats

Les empreses del sector privat disposen segons l'article 38 de la Llei de l'Impost sobre Societats d'una deducció en el pagament de l'Impost corresponent a:

● 9.000€ per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%.
● 12.000€ per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%

Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat

L'adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal és una altra de les ajudes i subvencions que reben les empreses en contractar una persona amb discapacitat. Sestableixen fins a 901,52€.

Obligacions per a les empreses a Espanya en relació amb les persones amb discapacitat

A Espanya, les empreses públiques o privades amb una plantilla de 50 treballadors o més estan obligades que d'entre ells almenys el 2% siguin persones treballadores amb discapacitat, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l'empresari, sempre que s'apliquin mesures alternatives. Algunes opcions alternatives serien, per exemple, la contractació de treballadors autònoms amb discapacitat o les donacions o accions de patrocini per desenvolupar activitats d'inserció laboral.

A més, pel que fa al sector públic, s'estableix una quota no inferior al 7% de les vacants per ser cobertes per persones amb discapacitat. El 2% de les places ofertes per a persones amb discapacitat intel·lectual i la resta, per a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

beneficis de contractar persones amb discapacitat

Conclusió

En definitiva, la inclusió de persones amb discapacitat al mercat laboral no només és un imperatiu ètic i legal, sinó que també representa una oportunitat única per a les empreses de millorar la seva competitivitat, responsabilitat social i imatge pública. És hora que les empreses assumeixin un paper actiu en la creació d'una societat més inclusiva, on les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar el potencial i contribuir al progrés col·lectiu


Basket en silla de ruedas

L'esport adaptat al món: 10 exemples d'esports inclusius

L'esport no només enforteix la salut del cos i de la ment, sinó que té un rol potenciador de la qualitat de vida de les persones en ser una poderosa eina de cohesió social, autoestima i motivació. En aquest sentit, l'esport adaptat es converteix en un element clau per a la inclusió de les persones amb discapacitat, oferint-los la possibilitat de gaudir dels beneficis del moviment físic en un entorn igualitari i accessible.

Beneficis de l'esport adaptat

L'esport adaptat aporta una sèrie de beneficis importants per a les persones amb discapacitat, tant a nivell físic com psicològic:

 • Millora de la condició física i la salut en general: L'esport adaptat contribueix a enfortir els músculs i ossos, millorar la resistència cardiovascular, la coordinació i l'equilibri, i reduir el risc de malalties cròniques.
 • Augment de l'autoestima i la confiança en un mateix: La participació en activitats esportives adaptades pot ajudar a les persones amb discapacitat a desenvolupar una imatge més positiva d'elles mateixes i a augmentar la seva confiança en les seves pròpies capacitats.
 • Desenvolupament de habilitats socials i de treball en equip: L'esport adaptat ofereix un espai per a la interacció social i el treball en equip, fomentant la cooperació, la comunicació i el respecte mutu.
 • Promoció de la independència i l'autonomia personal: La pràctica de l'esport adaptat pot contribuir a que les persones amb discapacitat guanyin independència i autonomia en la seva vida quotidiana.
 • Oportunitat per a competir i divertir-se en un entorn inclusiu: L'esport adaptat permet a les persones amb discapacitat competir i divertir-se en un entorn igualitari amb persones de la mateixa condició i amb persones sense discapacitat.

10 exemples d'esports adaptats més practicats al món

 1. Atletisme

  L'atletisme adaptat inclou una gran varietat de disciplines, com ara curses, salts, llançaments i proves combinades. Les adaptacions poden incloure l'ús de pròtesis, ortesis, cadires de rodes o guies per a persones amb discapacitat visual.

 2. Ciclisme

  El ciclisme adaptat es pot practicar en bicicleta adaptada, en tàndem o en tricicle. Hi ha diferents categories de competició segons el tipus de discapacitat.

 3. Equitació

  L'equitació adaptada és una activitat que pot ser practicada per persones amb discapacitat física o intel·lectual. Els beneficis de l'equitació adaptada inclouen la millora de la postura, l'equilibri, la coordinació i la força muscular.

 4. Dança

  La dança adaptada és una forma d'expressió artística que pot ser practicada per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Hi ha una gran varietat d'estils de dansa adaptada, des de la dansa clàssica fins al hip-hop.

 5. Bàsquet

  El bàsquet adaptat es pot jugar en cadira de rodes o amb altres adaptacions segons el tipus de discapacitat. El joc se segueix les mateixes regles bàsiques que el bàsquet convencional, però amb algunes modificacions per a garantir la igualtat d'oportunitats.

 6. Natació

  La natació és un esport ideal per a persones amb discapacitat, ja que no requereix càrrega articular i és un bon exercici per a tot el cos. Hi ha diferents categories de competició segons el tipus de discapacitat.

 7. Rem

  El rem adaptat es pot practicar en bot individual o bé en format equip amb altres remers. Les categories es divideixen segons el tipus i grau de discapacitat, existint embarcacions adaptades amb rems fixes o amb configuracions per a remers amb mobilitat reduïda en les extremitats inferiors. A més, s'utilitzen sistemes de fixació per tronc i cames per garantir l'estabilitat del remer durant la pala.

 8. Esquí

  L'esquí adaptat es pot practicar en diverses modalitats, com ara l'esquí alpí, l'esquí nòrdic i el snowboard. Hi ha diferents categories de competició segons el tipus de discapacitat.

 9. Tennis

  El tennis adaptat es pot jugar en cadira de rodes o amb altres adaptacions segons el tipus de discapacitat. El joc se segueix les mateixes regles bàsiques que el tennis convencional, però amb algunes modificacions per a garantir la igualtat d'oportunitats.

 10. Boccia

  La boccia és un esport adaptat similar a la petanca, que es pot jugar per persones amb discapacitat física severa. L'objectiu del joc és llançar boles de cuir cap a una bola blanca més petita, intentant apropar-les el màxim possible.

Descobreix els projectes d’esport adaptat de Capaç i Vàlida

Des de Capaç i Vàlida treballem per normalitzar la discapacitat, i reivindicar l’esport adaptat i inclusiu és una iniciativa que creiem rellevant per visibilitzar la diversitat. Des de l’Associació, participem en l’organització de Curses d’Infants Inclusives per a que els infants puguin trobar un espai on les diferències són celebrades! Creiem que l'esport és un dret de tots i totes, i que tothom ha de tenir la possibilitat de gaudir dels seus beneficis, independentment de les seves capacitats. T’animem a conèixer els nostres projectes i a participar en els pròxims!


Cadira de rodes

Com escollir una cadira de rodes?

Escollir la cadira de rodes adequada implica considerar diversos factors rellevants per assegurar la comoditat, la funcionalitat i l'adequació a les necessitats de l'usuari. Aquí teniu una guia breu per ajudar-vos en aquest procés:

Persona rient en una cadira de rodes

La funcionalitat de la cadira de rodes ha de ser prioritària

A l'hora d'escollir una cadira de rodes, és fonamental considerar diversos factors per assegurar-se que la cadira no només compleixi amb les necessitats específiques de l'usuari, sinó que també ofereixi confort i suport durant l'ús prolongat. Primerament, la funcionalitat de la cadira de rodes ha de ser prioritària; és a dir, cal valorar si les característiques de la cadira faciliten la vida diària de l'usuari. Per exemple, si l'usuari necessita una cadira de rodes per a ús interior, pot ser preferible un model més compacte i maniobrable.

Tingues en compte la composició i materials de la cadira de rodes

En segon lloc, la composició i els materials de la cadira de rodes mereixen una consideració detallada. Cadires lleugeres fabricades amb alumini o fibra de carboni poden ser més fàcils de manejar i transportar. A més, és imprescindible que la cadira ofereixi diverses opcions de personalització per adaptar-se millor a la morfologia i les necessitats particulars de cada persona, com ara l'ajust de l'altura del seient i el suport lumbar.

Pregunta sobre la durabilitat de la cadira de rodes

Un altre aspecte clau és la durabilitat de la cadira. Aquest factor és crucial perquè determina la freqüència amb què caldrà substituir o reparar la cadira. És aconsellable optar per una cadira de rodes que hagi estat provada sota condicions rigoroses i que compti amb garantia del fabricant per cobrir possibles defectes o desgasts prematurs.

Saber com fer el manteniment de la cadira de rodes és important

Finalment, cal tenir en compte l'accessibilitat als serveis de manteniment i reparació. Escollir una cadira de rodes d'una marca reconeguda pot facilitar l'accés a peces de recanvi i serveis tècnics especialitzats, garantint així que qualsevol problema pugui ser resolt ràpidament.

En resum, la selecció d'una cadira de rodes adequada requereix un anàlisi meticulós de les necessitats de l'usuari, així com una evaluació exhaustiva de les característiques del producte. Optar per un model que ofereixi una combinació òptima de funcionalitat, confort, durabilitat i suport tècnic pot millorar significativament la qualitat de vida de l'usuari.


entidad sin animo de lucro

Què és una entitat sense ànim de lucre?

Les entitats sense ànim de lucre, també conegudes com a organitzacions sense ànim de lucre o organitzacions no governamentals (ONG), juguen un paper crucial en la nostra societat. Aquestes organitzacions es centren en la consecució d'objectius socials, ambientals o comunitaris sense perseguir la finalitat de generar guanys financers per a accionistes o propietaris.

Com es defineix una entitat sense ànim de lucre?

Una entitat sense ànim de lucre, sovint abreviada com a ONG, és una organització constituïda amb l'objectiu de realitzar activitats que beneficiïn a la comunitat, sense la finalitat de generar guanys econòmics per a unes porques persones. Aquestes organitzacions poden tenir una àmplia varietat de formes legals, incloent associacions, fundacions, cooperatives i altres tipus de col·lectius.

Les entitats sense ànim de lucre, a diferència de les empreses amb finalitats lucratives, aquestes organitzacions tenen com a objectiu principal millorar la vida de les persones i protegir els interessos de la comunitat sense perseguir guanys monetaris.

El seu treball abasta una àmplia gamma de causes, des de l'ajuda humanitària fins a la conservació del medi ambient, passant per la defensa dels drets humans i el suport als col·lectius més vulnerables. Amb una missió clara i un compromís profund amb els seus valors, les entitats sense ànim de lucre són imprescindibles en la construcció d'una societat més justa i equitativa.

Una de les característiques més importants d'aquestes organitzacions és la seva transparència i responsabilitat en la gestió dels fons i recursos. A diferència de les empreses tradicionals, les ONG estan sotmeses a estrictes normatives i controls per assegurar que les donacions i subvencions reben un ús adequat i efectiu.

Així, les entitats sense ànim de lucre es converteixen elements clau per al desenvolupament sostenible, la igualtat d'oportunitats i la preservació del nostre planeta. Contribuir al seu treball significa invertir en un futur millor per a tothom, i és per això que el suport a aquestes organitzacions és més important que mai.

entidad sin animo de lucro

Característiques de les entitats sense ànim de lucre

 1. Objectius socials i/o comunitaris: Les entitats sense ànim de lucre es dediquen a la realització d'objectius socials, ambientals o comunitaris específics, com la protecció del medi ambient, l'ajuda a persones més vulnerables, la promoció de la salut, l'educació, la cultura i altres causes.
 2. Governança democràtica: Aquestes organitzacions solen estar dirigides per una junta directiva o un consell d'administració, que pren les decisions sobre les activitats de l'entitat. La governança democràtica és un principi important en moltes entitats sense ànim de lucre, amb la participació dels membres de la comunitat en la presa de decisions.
 3. Finançament: Les entitats sense ànim de lucre obtenen finançament a través de donacions, subvencions governamentals, patrocinis empresarials i altres fonts de finançament. Aquestes organitzacions han de ser transparents en la seva gestió financera i assegurar-se que els fons es destinen adequadament als seus objectius.
 4. Transparència i rendició de comptes: La transparència és un valor fonamental en les entitats sense ànim de lucre. Han de proporcionar informació clara sobre les seves activitats, finances i impacte a la comunitat. La rendició de comptes implica ser responsables davant dels seus donants, membres i la societat en general.

Conclusió

A mode de resum, les entitats sense ànim de lucre, són organitzacions que tenen com a principal objectiu beneficiar la comunitat sense la intenció de generar guanys financers per als seus membres. En lloc de perseguir beneficis econòmics, aquestes entitats es dediquen a la realització d'objectius socials, ambientals o comunitaris. A través de diferents iniciatives i programes, les entitats sense ànim de lucre busquen millorar la vida de les persones, protegir el medi ambient o promoure causes humanitàries sense ànim de lucre.