En un món que es mou cap a la construcció de societats més justes i inclusives, les empreses tenen un […]


En un món que es mou cap a la construcció de societats més justes i inclusives, les empreses tenen un paper fonamental per exercir. La contractació de persones amb discapacitat no només és un acte de responsabilitat social, sinó que també aporta nombrosos beneficis a les organitzacions que l’implementen com a part de la seva cultura i estratègia.

beneficis de contractar persones amb discapacitat

Més enllà dels beneficis fiscals per a les empreses

Les empreses, com a actors rellevants a la societat, tenen la responsabilitat de promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, tal com s’hauria de veure reflectit a la seva Política d’Igualtat, Diversitat i Inclusió i Responsabilitat Social Corporativa (RSC ). Això no només es tradueix en un deure ètic o legal, sinó que també representa una oportunitat per millorar la competitivitat de les empreses i contribuir al desenvolupament sostenible.

Promoure la igualtat i un entorn laboral inclusiu

Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), les persones amb discapacitat representen un 7% de la població mundial, cosa que significa un potencial enorme de talent. La inclusió d’aquest col·lectiu al mercat laboral no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que també enriqueix les empreses amb noves perspectives, habilitats i experiències, fomentant un entorn de sensibilització i respecte cap a la diversitat.

beneficis de contractar persones amb discapacitat

Contractació de treballadors amb discapacitat a Espanya

A Espanya, hi ha una sèrie d’ajuts, subvencions i incentius fiscals per a les empreses que decideixen contractar persones amb discapacitat. Encara que, al marge de la contractació voluntària, hi ha també certes obligacions establertes segons la Llei General de Discapacitat (LGD)

Vegem quins són els beneficis i obligacions de les empreses:

Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat a Espanya

Bonificacions a la Seguretat Social

Actualment, hi ha diferents bonificacions i reduccions a la contractació de persones amb capacitat a Espanya. Aquestes bonificacions varien segons el tipus de contracte, el grau de discapacitat i ledat de la persona contractada.

Els contractes de durada indefinida se’ls aplica, mentre duri la relació contractual, una bonificació anual entre 4.500 i 5.700 euros, segons el gènere i l’edat del treballador. Pel que fa a les persones amb discapacitat severa (persones amb una discapacitat mental almenys del 33%, o discapacitat física o sensorial superior al 65%), corresponen també segons el gènere i l’edat, entre 5.100€ i 6.300€ anuals.

Hi ha també bonificacions que apliquen als col·lectius següents:

● La contractació de persones amb discapacitat intel·lectual límit.
● La contractació temporal de persones amb discapacitat.
● Els contractes formatius subscrits amb persones d’aquest col·lectiu.
● La contractació a través d’un Centre Especial d’Ocupació (amb una bonificació del 100% de les quotes empresarials).
● La conversió de contractes temporals, en pràctiques o en formació.
● La contractació d’una persona amb discapacitat aturada en qualitat de substitució.

Deduccions a l’Impost de Societats

Les empreses del sector privat disposen segons l’article 38 de la Llei de l’Impost sobre Societats d’una deducció en el pagament de l’Impost corresponent a:

● 9.000€ per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%.
● 12.000€ per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%

Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat

L’adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal és una altra de les ajudes i subvencions que reben les empreses en contractar una persona amb discapacitat. Sestableixen fins a 901,52€.

Obligacions per a les empreses a Espanya en relació amb les persones amb discapacitat

A Espanya, les empreses públiques o privades amb una plantilla de 50 treballadors o més estan obligades que d’entre ells almenys el 2% siguin persones treballadores amb discapacitat, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l’empresari, sempre que s’apliquin mesures alternatives. Algunes opcions alternatives serien, per exemple, la contractació de treballadors autònoms amb discapacitat o les donacions o accions de patrocini per desenvolupar activitats d’inserció laboral.

A més, pel que fa al sector públic, s’estableix una quota no inferior al 7% de les vacants per ser cobertes per persones amb discapacitat. El 2% de les places ofertes per a persones amb discapacitat intel·lectual i la resta, per a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

beneficis de contractar persones amb discapacitat

Conclusió

En definitiva, la inclusió de persones amb discapacitat al mercat laboral no només és un imperatiu ètic i legal, sinó que també representa una oportunitat única per a les empreses de millorar la seva competitivitat, responsabilitat social i imatge pública. És hora que les empreses assumeixin un paper actiu en la creació d’una societat més inclusiva, on les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar el potencial i contribuir al progrés col·lectiu